Vredegerecht Eeklo

kanton van Vredegerechten Oost-Vlaanderen

Voorstelling

Welkom

Welkom beste bezoeker,

U hebt zich aangemeld op de website van het vredegerecht kanton Eeklo. Deze website heeft als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

U vindt op deze website onder de knoppen “Algemene info vredegerecht” en “bevoegdheid” onder meer basisinformatie over de zaken waarvoor een vrederechter bevoegd is, over de verschillende procedures die voor het vredegerecht kunnen gevoerd worden en over juridische documentatie die verband houdt met zaken die door een vrederechter worden behandeld.

Onder de knop “Formulieren” zijn een aantal standaarddocumenten opgenomen die kunnen ingevuld worden onder meer naar aanleiding van een bewindvoering, een voogdij, een machtiging aan ouders voor hun minderjarige kinderen, een oproeping in minnelijke schikking, een gedwongen opname van een geesteszieke, een volmacht…. Let wel, elk standaarddocument dient per zaak te worden aangepast aan de concrete en specifieke juridische toestand, en dit vereist meestal juridische kennis. Daarom is het altijd raadzaam dat u bij de minste twijfel juridisch advies vraagt, bijvoorbeeld aan een advocaat,  gerechtsdeurwaarder, notaris of dienst rechtshulp van een OCMW. Wie geen advocaat kan betalen kan beroep doen op het bureau voor juridische bijstand (pro deo).

Juridisch advies, algemeen of voor een bepaald dossier, kunt u echter niet vragen aan de vrederechter of aan het griffiepersoneel: Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken onder meer omdat ieder van hen onafhankelijk moet kunnen blijven. 

Onder de knop “links” vindt u verwijzingen naar diverse andere websites die naar aanleiding van een procedure voor het vredegerecht nuttig kunnen zijn.

Als bezoeker van deze website aanvaardt u dat het raadplegen ervan en het gebruik van de interne en externe informatie enkel onder uw eigen verantwoordelijkheid gebeurt, en de vrederechter en het griffiepersoneel op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de verleende info.    

Wij wensen u een aangenaam bezoek.

Johan Van de Velde

vrederechter

Organisatie

Personen en hun functie

De vrederechter Johan Van De Velde en de leidinggevende van deze entiteit Belinda Kosolosky bijgestaan door de griffiers en de personeelsleden.

Coronamaatregelen

Het beleidsteam vredegerechten en politierechtbank Oost-Vlaanderen

Custom 1

Materiële bevoegdheid

De vrederechter is de erfgenaam van een lange traditie waarbij de beoordeling van kleine civiele of penale geschillen toevertrouwd werd aan personen die dichtbij de rechtzoekende stonden. Zij zorgden ervoor dat plaatselijke geschillen billijk en met gezond verstand werden opgelost.

Hierna worden een paar bevoegdheden opgesomd en besproken, met dien verstande dat de lijst niet volledig is en de uitzonderingen niet worden besproken. Voor een volledige lijst van de bevoegdheden van de vrederechter kan verwezen worden naar de art. 590 en volgende van het gerechtelijk wetboek (Ger.W.).

1. Algemene bevoegdheid

De vrederechter heeft de algemene bevoegdheid om kennis te nemen van alle vorderingen waarvan het bedrag € 5.000,00 niet overschrijdt (art. 590 Ger.W.). 
Op deze regel bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen: zo is de vrederechter niet meer bevoegd voor handelsgeschillen tussen ondernemingen die ongeacht het bedrag voor de ondernemingsrechtbank worden gebracht. Evenmin neemt de vrederechter kennis van o.a. geschillen met betrekking tot faillissementen, arbeidsovereenkomsten, vorderingen ter vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval en van vorderingen tot echtscheiding.

2. Bijzondere bevoegdheid

De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter is zeer uitgebreid. In een hele reeks van conflicten is de vrederechter bevoegd ongeacht het bedrag van de vordering. Hierbij een overzicht van de meeste voorkomende bijzondere bevoegdheden: 

 • Geschillen betreffende verhuring van onroerende goederen en samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak. De vrederechter is bevoegd voor alle geschillen inzake huur van onroerende goederen, d.i. gewone huur, woninghuur, handelshuur en landpacht (Ger.W. 591, 1°), en dit ongeacht het bedrag. Ook geschillen met betrekking tot een vergoeding voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter.
 • Geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van een gemeenschappelijk goed in geval van mede-eigendom.
  Ook geschillen inzake het appartementsrecht vallen hieronder (Ger.W. 591, 2°)
 • Geschillen met betrekking tot erfdienstbaarheden en verplichtingen die de wet oplegt aan eigenaars van aan elkaar grenzende erven (Ger.W. 591, 3°). 
 • Geschillen betreffende rechten van overgang (Ger.W. 591, 4°)
 • Bezitsvorderingen (Ger.W. 591, 5°).
 • Geschillen in verband met ruilverkavelingen van landeigendommen (Ger.W. 591,11°). 
 • Geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten of veldvruchten (art. 591, 13°).
 • Betwistingen inzake kredietovereenkomsten die onder toepassing vallen van de Wet op het Consumentenkrediet (art. 591, 21° Ger.W.).
 • Geschillen voor invordering van schulden voor nutsvoorzieningen ten overstaan van personen die geen onderneming zijn. Dit zijn de invorderingen van een geldsom die wordt gevorderd door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt (art. 591, 25° Ger.W.).
 • Geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging (art. 591, 7° Ger.W.).
 • Verzoek tot de aanwijzing van een bewindvoerder voor een meerderjarige persoon die wegens de gezondheidstoestand niet meer bekwaam is om de organisatie van persoonlijke of zakelijke belangen waar te nemen. 
  Een beschermingsmaatregel kan betrekking hebben op bijstand of vertegenwoordiging bij het beheer van de goederen en/of persoon van de onbekwame. (art. 488/1 B.W.).
  Een beschermingsmaatregel over de goederen kan ook worden bevolen voor meerderjarige personen die zich in staat van verkwisting bevinden (art. 488/2 B.W.).
  Het dossier wordt nadien verder opgevolgd door de vrederechter die de handelingen van de bewindvoerder moet controleren en voor bepaalde handelingen, de bewindvoerder moet machtigen om deze te stellen.
 • Verzoek tot bescherming van de persoon van de geesteszieke (art. 594, 15° Ger.W.). Het betreft de gedwongen opname van een geesteszieke in een gesloten instelling, alsook de regeling van hun verblijf.

3. Andere, soms uitsluitende, bevoegdheden

De vrederechter heeft een bevoegdheid inzake:

 • Summiere rechtspleging om betaling te bevelen zolang het bedrag van de vordering € 1.860,00 niet te boven gaat (art. 1338, derde lid Ger.W).
 • Rechtspleging ingeval van dringende noodzakelijkheid inzake onteigeningen ten algemeen nutte (art. 595 Ger.W.).
 • Verzegelingen (art. 597 Ger.W.). Het betreft o.a. het leggen van zegels om een vermogensbelang te beschermen.
 • Vorderingen tot aanwijzing van een deskundige of scheidsrechter wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter behoort (art. 594, 1° Ger.W.).

4. Bevoegdheid van toezicht en maatregelen van gerechtelijk bestuur

 • De vrederechter levert akten van bekendheid af ter vervanging van een geboorteakte voor een huwelijk of voor het verwerven van de Belgische nationaliteit (art. 600 Ger.W.).
 • De vrederechter is ook bevoegd inzake ouderlijk gezag en voogdij over minderjarigen. Het betreft hier de organisatie van de voogdij alsook het toezicht erop (art. 596 Ger.W.). De vrederechter houdt eveneens toezicht op bepaalde handelingen inzake goederenbeheer die ouders voor hun kinderen stellen. De wet bepaalt voor welke handelingen de toestemming van de vrederechter nodig is (art. 378 en 410 B.W.).
 • De vrederechter kan aanwezig zijn bij bepaalde openbare verkopingen (art. 598, 2° Ger.W.) en verdelingen (art 598, 1° Ger.W.) waarmee het belang gemoeid is van minderjarigen en onbekwaam verklaarden of openbare verkopingen ingevolge faillissement.
 • De vrederechter is bevoegd inzake de beëdiging van personen waarvan de wet vereist dat zij voor de uitoefening van hun functie, de eed afleggen, o.a. dijk- en sluiswachters, ijkmeesters en (particuliere) veldwachters (art. 601 Ger.W.).

Territoriale bevoegdheid

De vraag tot welk vredegerecht u zich dient te wenden, betreft de vraag naar - wat men in de vaktaal noemt - de territoriale bevoegdheid.

Elke rechtbank, zo ook de Vrederechter - heeft slechts de macht om geschillen te beoordelen of bepaalde juridische problemen op te lossen binnen een bepaald grondgebied. Wat betreft de vredegerechten noemt men dat grondgebied een kanton. Het kanton is dus het rechtsgebied, het grondgebied binnen de grenzen waarvan de vrederechter werkt.

In het bijvoegsel van het Gerechtelijk wetboek is het rechtsgebied van elk vredegerecht bepaald. Dit kan u terugvinden onder de knop "Organisatie - gebiedsomschrijving".

 

Art. 624 Ger.W. bepaalt dat, met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, elke vordering naar keuze van de eiser kan worden gebracht:

1°. voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;

2°. voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;

3°. voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte;

4°. voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder, noch, in voorkomend geval, een van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland.

 

Op de algemene regel bestaan uitzonderingen. Dat is, bijvoorbeeld, het geval voor personen die onder (voorlopig) bewind staan. Art. 623 Ger.W. bepaalt dat de vrederechter, met bijstand van de griffier, deze personen buiten zijn kanton kan bezoeken en dat de reiskosten ten laste vallen van de te beschermen of beschermde persoon.

Ook bij huur- en appartementsgeschillen is er een afwijkende regel. De vrederechter van de plaats waar het gehuurde goed of appartement ligt, is bevoegd.

 

Het is echter niet steeds gemakkelijk om te weten welke vrederechter bevoegd is. U doet er goed aan zich verder te informeren. Het is aan te raden een advocaat te raadplegen.

Bevoegdheid inzake onbekwamen

Beschermde personen

1. Minderjarigen onder ouderlijk gezag

Zolang minstens een van de gekende ouders leeft, staat een jongere (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) tot de meerderjarigheid (18 jaar) onder het ouderlijk gezag.
Voor een aantal handelingen heeft/hebben een ouder/de ouders de voorafgaandelijke toelating van de vrederechter nodig om namens de minderjarige bepaalde rechtshandelingen te stellen. Ter zake kan voornamelijk, maar niet uitsluitend worden verwezen naar de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Volle wezen onder voogdij

Zijn beide ouders of de enig gekende ouder overleden, dan staat een jongere tot de meerderjarigheid (18 jaar) onder voogdij.

De voogd en de toeziende voogd zullen de jongere begeleiden naar de meerderjarigheid, een en ander onder controle van de vrederechter die de voogdij georganiseerd heeft.

Voor een aantal handelingen heeft de voogd de voorafgaandelijke toelating van de vrederechter nodig om namens de minderjarige bepaalde rechtshandelingen te stellen. Ter zake kan voornamelijk, maar niet uitsluitend worden verwezen naar artikel 410 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Meerderjarigen onder bewind

 • De buitengerechtelijke bescherming

Men kan, voor het geval men niet meer in staat zou zijn zelf het vermogen te beheren, zolang men nog bekwaam is, een buitengerechtelijke bescherming uitwerken. Het betreft een lastgeving.

 • De rechterlijke bescherming of het bewind

De vrederechter kan een meerderjarige (de aanvraag is echter mogelijk vanaf het zeventiende levensjaar) onder rechterlijke bescherming plaatsen indien die persoon door de gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat is zelf zijn belangen te behartigen.

We hebben het over persoonsrechtelijke en/of vermogensrechtelijke belangen. De aanvraag moet ingediend worden bij de vrederechter. De vrederechter zal een bescherming op maat uitwerken. De bescherming bestaat enerzijds uit het onbekwaam verklaren van een persoon tot het stellen van omschreven handelingen en, anderzijds, uit de bijstand en/of de vertegenwoordiging door een bewindvoerder wat betreft een aantal omschreven handelingen.
Het is van belang de beschikking houdende de rechterlijke bescherming zeer goed te lezen om een concreet beeld te krijgen op de omvang en de inhoud ervan.

 

Specifieke procedures inzake onbekwamen

Vereffening-verdeling van een goed waarin een onbekwame medegerechtigd is.

De vereffening-verdeling van een vermogen (bv. omdat een minderjarige deelgenoot is of omdat iemand onder rechterlijke bescherming medegerechtigd is), zoals een nalatenschap, moet gebeuren onder voorzitterschap van de vrederechter die het dossier van de handelingsonbekwame beheert. De gebruikelijke werkwijze is dat de datum daarvoor op verzoek van de notaris, in samenspraak met de griffie wordt vastgelegd.

De ontwerpakte vereffening-verdeling dient vooraf aan de vrederechter te worden toegezonden.

Indien een omzetting van vruchtgebruik gebeurt, wordt van de notaris, de bewindvoerder, de voogd of de ouder verlangd dat vooraf de precieze berekening schriftelijk wordt uiteengezet.

 

Verkoping met onbekwame

 1. De openbare verkoping

Het principe is de openbare verkoping en niet de verkoping uit de hand. Vergeet niet dat bij elke verkoping, ook deze van onroerende goederen, voorafgaandelijk de toelating moet worden gevraagd aan de vrederechter. Zelfs de verkoping onder opschortende voorwaarde van die toelating is onaanvaardbaar en nietig.

Er moet worden gemotiveerd waarom de verkoping tot belang van de onbekwame strekt.
Wanneer een rechterlijk beschermde persoon eigenaar of medegerechtigd is in een onroerend goed of wanneer bv. een onroerend goed behoort tot een failliete boedel zal de openbare verkoping gebeuren ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar het betreffende onroerend goed is gelegen, indien deze magistraat daartoe beslist.

De openbare verkoping kan gebeuren in een verkoopzaal (van de notarissen) of, soms, in een zaaltje bij een horecazaak, waarbij het publiek de kans krijgt biedingen te dien. Deze verkopingen geschieden in één enkele zitdag, maar eventueel is een zitdag na een hoger bod mogelijk als dat zo is afgesproken met de betrokken vrederechter en zo is opgenomen in de verkoopsvoorwaarden.

Maar een openbare verkoping kan ook “on line” worden georganiseerd door de notaris, na overleg daarover met de vrederechter en met instemming van de wettelijke vertegenwoordiger, zoals een bewindvoerder. Die verkoopwijze gebeurt via een door het notariaat georganiseerd digitaal platform, nl. “biddit”. Voor meer informatie daarover kan worden verwezen naar https://www.biddit.be/nl/catalog/landing .

Rechtzoekenden, bewindvoerders, voogden,... dienen zich tot een notaris te richten indien een openbare verkoping van onroerende goederen wordt beoogd. De notaris weet welke stukken bij het verzoekschrift moeten worden gevoegd ten behoeve van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen (o.m. een schattingsverslag van een landmeter-expert).

De datum voor een fysieke openbare verkoping wordt in overleg met de griffie van het vredegerecht waar het goed is gelegen, bepaald. Indien dat een ander vredegerecht is dan het vredegerecht waar de machtiging tot verkoop moest worden gevraagd, zal het noodzakelijk zijn bij de vraag tot datumbepaling te voegen:

   • een ontwerp van de verkoopakte/verkoopsvoorwaarden
   • een kopie van de beschikking van de vrederechter die de verkoping toestand, van de beschikking van de rechter-commissaris (faling) of van de rechtbank van eerste aanleg
   • een kopie van het schattingsverslag  

Tevens wordt gevraagd erop toe te zien dat de vacatievergoeding van het vredegerecht voor de zitdag van de openbare verkoping is betaald ter griffie.

Volmachten door een verzoekende verkoper aan een notarieel medewerker worden niet aanvaard wat betreft de voogd, de bewindvoerder of een curator omdat beheers- en beschikkingsbevoegdheden worden afgestaan, hetgeen dan weer in strijd is met de bestaande gerechtelijke beslissingen en de door de Wet beoogde bescherming.

Een ontslag van ambtshalve inschrijving door de hypotheekbewaarder wordt nooit aanvaard bij een openbare verkoping.  

 

2.    De verkoping uit de hand

Vergeet nooit dat voorafgaandelijk aan elke verkoping de machtiging van de vrederechter noodzakelijk is en dat een verkoping onder de opschortende voorwaarde van die machtiging uit den boze is. Er dient te worden gemotiveerd, niet alleen waarom de verkoping tot het belang van de onbekwame strekt, maar bovendien waarom een verkoping in de onderhandse vorm voor de onbekwame interessanter is dan de openbare verkoping. Steeds moeten een schattingsverslag van een onafhankelijk landmeter-expert en een overzicht van eventuele schuldeisers worden voorgelegd. Mogelijk kan de vrederechter op basis van het ontvangen schattingsverslag oordelen dat een plaatsopneming al of niet met bijstand van een deskundige aangewezen is, vooraleer een beslissing te nemen omtrent het ingediende verzoek tot machtiging van de onderhandse verkoop. Contacteer zeker eerst een notaris!

 

Custom 5

CRBP

Digitalisering inzake bewindvoering: Het centraal register voor de bescherming van personen (CRBP) treedt in werking op 1 juni 2021.

- LOG IN - via Google Chrome - KLIK HIER

- KIOSK-PC: Waar? Hoe? Wie? Lees HIER de flyer na.

- Toelichtingsnota FOD justitie CRBP: HIER KLIKKEN

Het CRBP is de geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen (art. 1253/2 Gerechtelijk Wetboek). Dit register bevat gegevens over de bewindvoeringdossiers van de beschermde personen, meer bepaald over de administratieve dossiers (verzoekschriften, beschikkingen, verslagen, briefwisseling, enz.). Deze in het register opgenomen gegevens zijn steeds raadpleegbaar door de betrokken bevoegde partijen (bewindvoerder, beschermde persoon, vertrouwenspersoon, vrederechter, …). Bovendien zullen de bewindvoerders, beschermde personen, derden,… via dit register alle documenten betreffende de bewindvoering (verzoekschriften, verslagen, …) digitaal kunnen indienen bij de bevoegde vrederechter en griffie, en zullen via het register kennisgevingen kunnen doen aan de betrokken partijen. U kan in uw rustige en vertrouwde omgeving op het register inloggen via de PC thuis. Hou alvast uw identiteitskaart bij de hand. Tevens werd ten behoeve van de gebruiker ook in iedere griffie een kiosk-PC geïnstalleerd.

Het beleidsteam.

Nieuws

Beste,

Bijgaande nota's strekken ertoe vanaf 1 juli 2022 een kader te voorzien om de werking en het zittingsmanagement van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. 

Waar kan u de nota's nalezen?

- Politierechtbank: klik hier.

- Vredegerechten: klik hier.

Het beleidsteam.

Beste websitebezoeker,

Het gerechtelijk verlof betekent niet dat er binnen de vredegerechten en politierechtbank Oost-Vlaanderen geen kwalitatieve dienstverlening is of dat er geen zittingen worden gehouden. Onze activiteiten en kwalitatieve dienstverlening blijven onverminderd gewaarborgd en doorlopen.

Klik hier en lees de beschikking die de vakantieregeling vastlegt na. Wat betreft de burgerlijke zittingen van de politierechtbank betreffen het enkel dringende/uitgestelde zaken. De inleidingen vinden plaats volgens de klassieke zittingskalender.

Alvast een welverdiende ontspannen vakantieperiode gewenst!

De voorzitter

Jan Kamoen.

 

 Een vraag/feedback over deze post?

 Zelf nieuws te melden?

 Vergissing opgemerkt?

 

Bijlagen

Beste,

Bijgaande nota strekt ertoe vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 een kader te voorzien om de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. 

Klik op de bijlage om de volledige nota na te lezen.

Hou het alvast veilig en gezond. Samen kunnen we het virus verslaan!

Het beleidsteam.

Bijlagen

Beste,

Bijgaande nota strekt ertoe vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 een kader te voorzien om de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. 

Klik op de bijlage om de volledige nota na te lezen.

Hou het alvast veilig en gezond. Samen kunnen we het virus verslaan!

Het beleidsteam.

Bijlagen

Beste,

Bijgaande nota strekt ertoe vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een kader te voorzien om de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. 

Klik op de bijlage om de volledige nota na te lezen.

Hou het alvast veilig en gezond. Samen kunnen we het virus verslaan!

Het beleidsteam.

Beste websitebezoeker,

Het gerechtelijk verlof betekent niet dat er binnen de vredegerechten en politierechtbank Oost-Vlaanderen geen kwalitatieve dienstverlening is of dat er geen zittingen worden gehouden. Onze activiteiten en dienstverlening blijven overminderd gewaarborgd en doorlopen.

Klik hieronder en lees de beschikking die de vakantieregeling vastlegt na.

We wensen u na een verwarrende en stresserende coronaperiode een ontspannen en welverdiende vakantie toe! Wanneer de batterijen terug zijn opgeladen kunnen we daarna samen het coronamonster definitief verslaan.

De voorzitter

Jan Kamoen.

Beste,

In bijlage vindt u een nota die de procedure samenvat die moet worden gevolgd door alle personen die de handtekening van een beëdigd vertaler willen laten legaliseren en dit in afwachting van een nieuw legalisatiesysteem. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsbesluit ter vereenvoudiging van de legalisatieprocedure.De beëdigde vertalers zullen de nieuwe richtlijnen ontvangen van zodra dit uitvoeringsbesluit wordt gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Het beleidsteam.

Beste,

Bijgaande nota strekt ertoe vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 een kader te voorzien om de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. 

Klik op de bijlage om de volledige nota na te lezen.

Hou het alvast veilig en gezond. Samen kunnen we het virus verslaan!

Het beleidsteam.

Beste,

Bijgaande nota strekt ertoe vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 een kader te voorzien om de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. 

Klik op de bijlage om de volledige nota na te lezen.

Hou het alvast veilig en gezond. Samen kunnen we het virus verslaan!

Het beleidsteam.

Deze nota strekt ertoe vanaf 11 mei tot en met 31 augustus 2020 een kader te voorzien om de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen op uniforme wijze vast te leggen. Als principe geldt dat alle zaken vanaf 11 mei 2020 op de openbare zittingen van de vredegerechten en de politierechtbank (opnieuw) worden behandeld. Dit betekent dat vanaf 11 mei 2020 verstek kan gevorderd worden tegen een partij die niet verschijnt.

Klik op de bijlage om de volledige nota na te lezen.

Beste bezoeker,

Onze entiteit maakt volop gebruik van de ter beschikking gestelde Cisco Webex-tool waarmee videoconferenties kunnen worden georganiseerd. Dit kan ook met externe partners die hier geen licentie toe hebben.

Om het gebruik en de toepassing ervan te faciliteren werd door het ICT/LPU-team een handige beknopte basishandleiding gemaakt. U kan ze in bijlage raadplegen.

Het nieuwe boek "De vrederechter, tot uw dienst" werd voorgesteld aan de pers.

Bijlagen

Bijlagen

MEDEDELING

In het boek is er sprake (zie pagina 85)  van een algemene bevoegdheid van de vrederechter voor geschillen tot 5000 €.

Dit werd in het Parlement goedgekeurd en deze bevoegdheidsbepaling gaat in voege op 1 september 2018.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

18 OKTOBER 2017. - Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek
Art. 2. In artikel 439 van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, worden de woorden "in de aanhorigheden ervan binnendringt, hetzij met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, of door middel van braak, inklimming of valse sleutels." vervangen door de woorden "in de aanhorigheden ervan hetzij binnendringt met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, of door middel van braak, inklimming of valse sleutels, hetzij dit goed bezet, hetzij erin verblijft zonder toestemming van de bewoners.".
Art. 3. In boek II, titel VIII, hoofdstuk IV, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 442/1 ingevoegd, luidende :
"Art. 442/1. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid hetzij zonder toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat, op eender welke manier andermans niet bewoonde huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin verblijft zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht.
§ 2. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of aan de uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies van Gerechtelijk Wetboek.
§ 3. Het in paragraaf 1 bedoelde misdrijf kan alleen worden vervolgd op klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht op het betrokken goed.".
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 4. In artikel 594 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt de bepaling onder 22°, opgeheven bij de wet van 30 juli 2013, hersteld in de volgende lezing :
"22° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed.".
Art. 5. Artikel 627 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, dat gewijzigd is bij de wet van 8 mei 2014, wordt aangevuld met de bepaling onder 19°, luidende :
"19° de vrederechter van het kanton waar het goed waarvoor het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12 van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed geldt, gelegen is.".
Art. 6. In het vierde deel, boek IV, van hetzelfde Wetboek wordt een hoofdstuk XVter ingevoegd, luidende "Rechtspleging inzake uithuiszetting uit plaatsen betrokken zonder recht of titel".
Art. 7. In hoofdstuk XVter, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 1344octies ingevoegd, luidende :
"Art. 1344octies. Iedere houder van een recht of titel op het betrokken goed kan bij verzoekschrift op tegenspraak of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij eenzijdig verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht, een vordering inleiden tot uithuiszetting uit plaatsen die zonder recht of titel worden betrokken.
Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid :
1. de dag, de maand en het jaar;
2. de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker;
3. behalve ingeval het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld;
4. het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering;
5. de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat, of, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, de handtekening van de advocaat.
Ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak wordt een getuigschrift van de woonplaats van de persoon bedoeld in het tweede lid, onder de bepaling onder 3 bij het verzoekschrift gevoegd. Het getuigschrift wordt afgegeven door het gemeentebestuur.
Ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak worden de partijen of, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, wordt de eisende partij door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om binnen acht, respectievelijk twee dagen na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene rol te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt, onverminderd zijn mogelijkheid om deze termijnen op verzoek van een advocaat of gerechtsdeurwaarder in te korten. Bij de oproeping wordt, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak, een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.
Wanneer de partijen verschijnen, probeert de rechter hen te verzoenen.
De vrederechter kan op de inleidingszitting de zaak aanhouden of ze verwijzen opdat er op een nabije datum zou worden over gepleit, waarbij hij de duur van de debatten bepaalt. Het vonnis vermeldt dat de partijen niet tot verzoening kwamen.
In afwijking van artikel 747 worden op de inleidingszitting, ingeval het verzoek bij verzoekschrift op tegenspraak wordt ingeleid inzake een vordering tot uithuiszetting, conclusietermijnen ambtshalve en op nabije datum vastgesteld door de vrederechter. De partijen doen hun opmerkingen uiterlijk op de inleidingszitting gelden.".
Art. 8. In hetzelfde hoofdstuk XVter wordt een artikel 1344novies ingevoegd, luidende :
"Art. 1344novies. § 1. Dit artikel is van toepassing op elke vordering ingeleid bij verzoekschrift, bij dagvaarding of bij gezamenlijk verzoekschrift waarbij de uithuiszetting wordt gevorderd van een natuurlijke persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.
§ 2. Wanneer de vordering bij verzoekschrift of bij gezamenlijk verzoekschrift wordt ingeleid, zendt de griffier, behoudens verzet van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt zoals bepaald in paragraaf 4, na een termijn van vier dagen na de inschrijving op de algemene rol van de vordering tot uithuiszetting, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van het verzoekschrift naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.
§ 3. Wanneer de vordering aanhangig wordt gemaakt bij dagvaarding, zendt de gerechtsdeurwaarder, behoudens verzet van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt zoals bepaald in paragraaf 4, na een termijn van vier dagen na de betekening van het exploot, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van de dagvaarding naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.
§ 4. De persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning of bij de griffie binnen een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het afschrift van de inleidende akte.
Het verzoekschrift op tegenspraak of de dagvaarding vermeldt de tekst van het eerste lid.
§ 5. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.".
Art. 9. In hetzelfde hoofdstuk XVter wordt een artikel 1344decies ingevoegd, luidende :
"Art. 1344decies. In geval van uithuiszetting bedoeld in artikel 1344novies, § 1, bepaalt de rechter dat de tenuitvoerlegging van de uithuiszetting plaatsgrijpt vanaf de achtste dag volgend op de betekening van het vonnis, tenzij de rechter bij een met redenen omklede beslissing bepaalt dat, wegens uitzonderlijke, ernstige omstandigheden, onder meer de mogelijkheden van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt om opnieuw gehuisvest te worden in dusdanige omstandigheden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de eenheid, de financiële middelen en de behoeften van het gezin en dit in het bijzonder gedurende de winterperiode, een langere termijn verantwoord blijkt. In dit geval stelt de rechter, rekening houdend met de belangen van de partijen en onder de voorwaarden die hij bepaalt, de termijn vast gedurende welke de uithuiszetting niet kan worden uitgevoerd. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan één maand bedragen. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan zes maanden bedragen. Ingeval de vordering is ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift kan er betekend worden bij middel van aanplakking aan de gevel van het pand dat zonder recht of titel werd bezet.
De gerechtsdeurwaarder brengt de persoon die zonder recht of titel de plaats betrekt in ieder geval ten minste vijf werkdagen van tevoren op de hoogte van de werkelijke datum van de uithuiszetting.".
Art. 10. In hetzelfde hoofdstuk XVter wordt een artikel 1344undecies ingevoegd, luidende :
"Art. 1344undecies. Bij de betekening van een vonnis tot uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies, deelt de gerechtsdeurwaarder aan de persoon mee dat de goederen die werden binnengebracht door de persoon die de plaats betrekt zonder recht of titel, die zich na verloop van de wettelijke of van de door de rechter bepaalde termijn nog in de woning zouden bevinden, op zijn kosten op de openbare weg zullen worden gezet en, wanneer zij de openbare weg belemmeren en de eigenaar van de goederen of zijn rechtverkrijgenden die daar achterlaat, door het gemeentebestuur eveneens op zijn kosten zullen worden weggehaald en gedurende een termijn van zes maanden zullen worden bewaard tenzij het gaat om goederen die aan snel bederf onderhevig zijn of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid. De gerechtsdeurwaarder bevestigt deze mededeling in het exploot van betekening.".
Art. 11. In hetzelfde hoofdstuk XVter wordt een artikel 1344duodecies ingevoegd, luidende :
"Art. 1344duodecies. § 1. Bij de betekening van elk vonnis tot uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies, zendt de gerechtsdeurwaarder, behoudens verzet overeenkomstig paragraaf 2, na een termijn van vier dagen na de betekening van het vonnis, bij gewone brief, een afschrift van het vonnis naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de plaats waar het goed gelegen is.
§ 2. De persoon wiens uithuiszetting is bevolen kan, binnen een termijn van twee dagen vanaf de betekening van het vonnis, bij de gerechtsdeurwaarder zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling van het vonnis aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
§ 3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.".
HOOFDSTUK 4. - Autonome bepalingen
Art. 12. § 1. In de gevallen bedoeld in artikel 442/1, § 1, van het Strafwetboek kan de procureur des Konings, mits hij zijn beslissing ter zake met redenen omkleedt en met eerbiediging van het vermoeden van onschuld, op verzoek van de houder van een recht of titel op het betrokken goed de ontruiming bevelen binnen een termijn van acht dagen vanaf het ogenblik van de kennisgeving van het bevel tot ontruiming bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, aan de in het goed aangetroffen personen. De procureur des Konings geeft zijn bevel na hen te hebben gehoord tenzij het verhoor niet kan worden afgenomen wegens de concrete omstandigheden van de zaak.
De procureur des Konings kan het bevel uitsluitend geven wanneer, gelet op de beschikbare gegevens, het in het eerste lid bedoelde verzoek op het eerste zicht kennelijk gegrond lijkt.
Hij vermeldt in zijn bevel de omstandigheden, eigen aan het verzoek, die de maatregel tot ontruiming rechtvaardigen.
Een proces-verbaal van kennisgeving, bestaand uit een afschrift van het bevel en de datum en het uur van de kennisgeving, wordt opgesteld en in het dossier gevoegd.
§ 2. Het bevel van de procureur des Konings wordt op schrift gesteld en bevat inzonderheid :
1° een omschrijving van de plaats waarop de maatregel betrekking heeft en de vermelding van het adres van het goed dat het voorwerp van het bevel uitmaakt;
2° de feiten en omstandigheden die aanleiding gegeven hebben tot het bevel;
3° de naam, voornamen en woonplaats van de verzoeker met aanduiding van het recht of de titel op het betrokken goed waarop hij zich beroept;
4° de termijn bedoeld in paragraaf 1, eerste lid;
5° de sancties die de niet-naleving van dit bevel tot ontruiming tot gevolg kunnen hebben, inzonderheid deze bedoeld in artikel 442/1, § 2, van het Strafwetboek;
6° de beroepsmogelijkheid en de termijn waarin die uitgeoefend moeten worden.
Dit bevel wordt op een zichtbare plaats aangeplakt aan het betrokken goed. Een afschrift van het bevel wordt via het meest geschikte communicatiemiddel meegedeeld aan de korpschef van de lokale politie van de politiezone waarbinnen het goed waarop het bevel betrekking heeft, gelegen is en aan de houder van het recht of de titel op het betrokken goed, alsook aan het bevoegde Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot ontruiming.
§ 3. Elke persoon die van oordeel is dat zijn rechten geschaad worden door het bevel van de procureur des Konings kan beroep instellen tegen het bevel bij een met redenen omkleed verzoekschrift op tegenspraak neergelegd ter griffie van het vredegerecht van het kanton waarin het betrokken goed gelegen is binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van het bevel door zichtbare aanplakking aan het te ontruimen goed, zulks op straffe van verval. Het beroep heeft schorsende werking. Het bevel van de procureur des Konings kan niet ten uitvoer worden gelegd zolang de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld loopt.
Dit beroep wordt niet geschorst gedurende een strafvordering die geheel of gedeeltelijk op dezelfde feiten is gegrond.
§ 4. Binnen vierentwintig uur na de neerlegging van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van de zitting waarop de zaak kan worden behandeld. De zitting vindt plaats binnen de tien dagen na de neerlegging van het verzoekschrift. In afwijking van artikel 1344octies van het Gerechtelijk Wetboek is geen getuigschrift van woonplaats vereist voor de neerlegging van het verzoekschrift.
Bij gerechtsbrief geeft de griffier onverwijld kennis aan de persoon die beroep instelt tegen het bevel alsook aan de houder van het recht of de titel op het goed van de plaats, de dag en het uur van de zitting. Hij deelt eveneens de dag en het uur van de zitting mee aan de procureur des Konings die het bevel tot ontruiming heeft gegeven. Bij de gerechtsbrief wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.
De vrederechter doet uitspraak na de aanwezige partijen te hebben opgeroepen, ten einde hen te horen, alsook te hebben geprobeerd hen te verzoenen. Behoudens andersluidende bepalingen verloopt de procedure zoals bepaald in artikel 1344octies van het Gerechtelijk Wetboek.
De vrederechter doet uitspraak over de gegrondheid van de ontruiming en het recht of de titel waarop men zich beroept. In de uitzonderlijke, ernstige omstandigheden onder meer bedoeld in artikel 1344decies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de vrederechter bij een met redenen omklede beslissing een langere termijn bepalen dan die waarin het bevel van de procureur des Konings voorziet. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan één maand bedragen. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan zes maanden bedragen.
De vrederechter spreekt zich binnen een termijn van tien dagen volgend op de zitting uit.
Tegen de beslissing van de vrederechter kan geen hoger beroep worden ingesteld.
Art. 13. Deze wet wordt geëvalueerd en deze evaluatie wordt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voorgelegd vóór het einde van het tweede jaar dat volgt op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
De Koning bepaalt de nadere evaluatieregels.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 18 oktober 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Petra De Rouck

Wie zal uw vermogen beheren mocht u op een dag daar niet meer toe in staat zijn? Het antwoord op die vraag kunt u zelf bepalen. Met een eenvoudige volmacht vermijdt u dat een rechter iemand aanduidt.

Dementie of alzheimer zijn ouderdomsziektes. Maar ook op jongere leeftijd kan het noodlot toeslaan, met bijvoorbeeld een coma na een ongeval. In een dergelijke situatie bent u niet langer in staat uw vermogen te beheren. Maar dat betekent niet dat u alle touwtjes uit handen moet geven. 'Dankzij een nieuwe wet kunt u vooraf bepalen wie uw belangen op dat moment zal behartigen', zegt Bart Verdickt, advocaat bij Cazimir. De kersverse mogelijkheid wordt al goed benut: 1.653 lastgevingsovereenkomsten werden al geregistreerd in het centraal register. 'Daarnaast zijn er nog lastgevingsovereenkomsten die al werden opgemaakt maar die nog niet werden geregistreerd', zegt Isabelle Van Lint van de federatie van het notariaat.

De nieuwe regeling voor de bescherming van meerderjarige onbekwamen is sinds 1 september 2014 van kracht. De bescherming wordt op twee manieren geregeld: een buitengerechtelijke en een rechterlijke bescherming. 'De buitengerechtelijke bescherming biedt nieuwe mogelijkheden. Met een eenvoudige volmacht kiest u vrij de persoon die in uw naam een aantal door u gekozen handelingen kan doen op het moment dat u zelf niet meer bekwaam bent', zegt Nathalie Labeeuw, advocate bij Cazimir. De tussenkomst van een rechter is dan niet nodig: de volmacht kan worden gebruikt zonder dat de goedkeuring van de rechtbank nodig is.

Vrije keuze

De volmacht kunt u volledig volgens uw eigen wensen en situatie vormgeven. Zowel de persoon aan wie u de volmacht geeft als de handelingen die hij kan stellen, kunt u vrij bepalen. In de praktijk wordt de volmacht doorgaans gegeven aan de partner, een welbepaald kind of alle kinderen samen, of een ander familielid. Wat betreft de handelingen kunt u een uitgebreide waaier toelaten (verkopen van onroerend goed, beheren van effectenportefeuilles,...), maar u kunt uw volmacht ook beperken tot één specifieke rechtshandeling (bijvoorbeeld het schenken van roerende goederen). 'Een volmacht kan enkel betrekking hebben op het vermogen en niet op de persoon', merkt Bart Verdickt op. Voor persoonsgebonden beslissingen is altijd de tussenkomst van een rechter nodig.

Praktisch

De volmacht moet u geven als u nog wilsbekwaam bent. Hoe verloopt dat in de praktijk? In principe kunt u met de lasthebber een document opstellen, maar toch is het raadzaam langs de notaris te passeren. 'Voor bepaalde handelingen is een notariële volmacht vereist. Denk maar aan de verkoop van vastgoed en bepaalde schenkingen', zegt Nathalie Labeeuw. 'Een notariële volmacht wordt bovendien automatisch ingeschreven in het Centraal Register, dat beheerd wordt door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.' Die registratie gebeurt niet automatisch bij een onderhandse volmacht, maar is wel noodzakelijk voor het gebruik ervan. Zelf registreren kan via de griffie van het vredegerecht.

Een volmacht is niet definitief: u kunt op elk moment uw voorkeur van bewindvoerder wijzigen.

Uitwerking

Wanneer heeft de volmacht uitwerking? In de praktijk wordt er meestal voor gekozen de volmacht uitwerking te geven vanaf de onbekwaamheid van de lastgever. Een arts moet de onbekwaamheid om uw vermogen te beheren vaststellen. Het is ook mogelijk de volmacht onmiddellijk in werking te laten treden, maar dat is eerder uitzonderlijk.

Als de buitengerechtelijke bescherming via de volmacht niet volstaat, kan men onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst. Dat gebeurt via de toevoeging van een bewindvoerder die in naam en voor rekening van de te beschermen persoon zal optreden, maar altijd onder toezicht van de vrederechter. 'Die zal bij de aanwijzing van de bewindvoerder zo veel mogelijk rekening houden met de eventuele aanduiding die al is gebeurd in de volmacht. Bij het uittekenen van het kader van het rechterlijk beschermingsstatuut, zal de vrederechter ook rekening houden met de richtlijnen in de volmacht', zegt Bart Verdickt.

Voor welke rechtshandelingen kunt u een volmacht geven?

WEL

 • innen van pensioenuitkeringen
 • innen van huurgelden of dividenden uit vennootschappen
 • betalen van belastingen
 • sluiten/hernieuwen/opzeggen van huurcontracten, uitvoeren of laten uitvoeren van reparaties en herstellingen aan verhuurde panden
 • bepalen van het beleggingsprofiel van een effectenportefeuille, verkopen van individuele aandelen van een portefeuille,...
 • doen van overschrijvingen of ondertekenen van cheques
 • betalen van schulden
 • erfenissen of schenkingen aanvaarden
 • aangifte van nalatenschap indienen
 • juridische procedures opstarten of voortzetten
 • verkopen van vastgoed
 • optreden in het kader van een vereffening-verdeling bij nalatenschap of echtscheiding
 • schenkingen doen

NIET

 • medische beslissingen nemen, zoals medische experimenten en wegnemen van organen
 • kiezen van de verblijfplaats
 • geven van een toestemming voor een huwelijk
 • afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning
 • indienen van een verzoek tot echtscheiding
 • afleggen van verklaringen tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Copyright © De Tijd

Hoe bescherm je iemand die het zelf niet (meer) kan?

Datum:01 september 2014

Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. De wetgever voorziet hiervoor vanaf 1 september een nieuwe en enige beschermingsregeling. De klemtoon ligt daarbij op het actief betrekken van de persoon in kwestie.

Vooral het uitgangspunt is veranderd: mensen, ook met een beperking, van welke aard ook, moeten hun leven kunnen blijven leiden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig, welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen?

Op basis van deze vragen kan door middel van een lastgeving of met behulp van een bewindvoerder een beschermingsregeling op maat worden ontworpen, die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en hen zoveel mogelijk autonomie geeft. De voorkeur gaat daarbij, meer dan vroeger het geval was, uit naar een regeling zonder tussenkomst van de rechter, ook buitengerechtelijke bescherming genoemd.

De beschermde persoon en zijn familie kunnen dus zelf mee bepalen hoe de beschermingsregeling er zou moeten uitzien. De bewindvoerders en de vrederechters zullen nog meer rekening houden met en vragen naar de mening van de beschermde persoon of zijn vertrouwenspersoon.

Het nieuw beschermingsstatuut is gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig bewind. De vier bestaande beschermingsstatuten worden afgeschaft en in het nieuwe statuut opgenomen. Ook de buitengerechtelijke bescherming krijgt een wettelijk kader.

Volledig artikel kan u hier vinden!

Formulieren

De gebruiker van een van onderstaande documenten is verantwoordelijk voor het opstellen ervan. Als u niet precies weet hoe dit moet gebeuren, moet u zich laten bijstaan door een raadgever. U wordt er nogmaals op gewezen dat een vrederechter alleen uitspraak doet over wat gevraagd wordt en dat het aan de vrederechter en/of de leden van de griffie verboden is een advies te geven, maar evenmin om u bij te staan bij het opstellen van een document.

Zoals al herhaaldelijk werd vermeld op deze website, erkent en bevestigt de gebruiker dat het raadplegen en het gebruiken van deze vrijblijvende informatie onder zijn verantwoordelijkheid valt en de vrederechter en/of de leden van de griffie daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Document PDF Word Excel Info
Folder stage
Stage - aanvraagformulier

De formulieren die in PDF ter beschikking zijn, kunnen gedownload en afgeprint worden om manueel in te vullen.
De formulieren die in Word en Excel beschikbaar zijn, kunnen gedownload worden om elektronisch in te vullen zonder dat het u toegelaten is het document te wijzigen.

Deze documenten kunnen elektronisch verzonden worden via E-deposit.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Griffierechten
Verzoek conclusietermijnen
Informatie over huurgeschillen
Toelichting bij de nieuwe wet op krakers
Verzoekschrift gedwongen opname geestesziekte
Volmacht
Toelichting wijze van neerlegging (conclusies, stukken, verzoekschriften)

De formulieren die in PDF ter beschikking zijn, kunnen gedownload en afgeprint worden om manueel in te vullen.
De formulieren die in Word en Excel beschikbaar zijn, kunnen gedownload worden om elektronisch in te vullen zonder dat het u toegelaten is het document te wijzigen.

Deze documenten kunnen elektronisch verzonden worden via het Centraal Register van de Bescherming van Personen.

Document PDF Word Excel Info
LEIDRAAD BEWIND - wegwijs in de documenten
Verklarende nota bewindvoering
CRBP - Werkwijze indienen verzoek tot aanstelling
CRBP - werkwijze indienen verslag
CRBP - werkwijze indien verzoek tot machtiging
CRBP - Instelling: werkwijze indienen verzoek tot aanstelling
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging goederen
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging persoon
Beginverslag bewindvoering bijstand
Beginverslag bewindvoering ouders
Periodiek verslag bewindvoering vertegenwoordiging goederen en persoon
Periodiek verslag bewindvoering vertegenwoordiging goederen
Periodiek verslag bewindvoering vertegenwoordiging persoon
Periodiek verslag bewindvoering bijstand goederen en persoon
Periodiek verslag bewindvoering bijstand goederen
Periodiek verslag bewindvoering bijstand persoon
Periodiek verslag bewindvoering: ouders - bewindvoerders
Bewindvoering - overzicht inkomsten en uitgaven
Handleiding bij het periodiek verslag
Verzoekschrift bewindvoering algemene machtiging
Gezamenlijk verzoekschrift verwerping nalatenschap (art. 784/1 Oud BW)
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Tarificatie richtlijn voor professionele bewindvoerders
Geneeskundige verklaring
Bewindvoering. Praktische gids anno 2021. HOGENT Nathalie Vandenbussche

De formulieren die in PDF ter beschikking zijn, kunnen gedownload en afgeprint worden om manueel in te vullen.
De formulieren die in Word en Excel beschikbaar zijn, kunnen gedownload worden om elektronisch in te vullen zonder dat het u toegelaten is het document te wijzigen.

Deze documenten kunnen elektronisch verzonden worden via E-deposit.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift algemene machtiging
Verzoekschrift zuivere aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarden van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Gezamenlijk verzoekschrift verwerping nalatenschap (art. 784/1 Oud BW)
Voogdij - beginverslag
Voogdij - overzicht van inkomsten en uitgaven
Voogdij - jaarverslag/eindverslag

Documenten

Beste bezoeker,

Op 1 juni 2021 lanceert de FOD Justitie een nieuwe e-service, zijnde het Centraal Register van bescherming van de personen (CRBP), die burgers en professionals toelaat om bewindvoeringsdossiersd voortaan digitaal op te starten en te beheren.

De beoogde doelstellingen zijn de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid verhogen, de ecologische voetafdruk verminderen door maximaal papierbesparend dossierbeheer en daarbij ook kosten- en tijdefficiëntie te realiseren.

In afwachting van de lancering heeft de FOD Justitie reeds een toelichtingsnota opgesteld waarin het één en het ander verduidelijkt wordt bij deze belangrijke verandering.

Lees deze nota na door te klikken op de bijlage.

Het beleidsteam.

Centraal Register van Bescherming van Personen_Briefing heer minister

Beste bezoeker,

Het Centraal Register van Bescherming van Personen is vanaf 1 juni 2021 operationeel en wettelijk verankerd. In iedere griffie is ten behoeve van de gebruiker een Kiosk-PC geïnstalleerd. Klik op de bijlage om de flyer na te lezen die een antwoord biedt op waar (?), hoe (?) en wie (?).

Het beleidsteam.

Centraal Register van Bescherming van Personen_PC Kiosk_Waar_Hoe_Wie_VGPROVL

Sitemap