Gebouw (vlinderpaleis)

Vlinderpaleis

Het gerechtsgebouw wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Dit federaal project vormt de katalysator voor een harmonieuze stadsontwikkeling ten zuiden van de Antwerpse metropool. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Waar iedereen zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt.

Op 28 oktober 2005 werd het gerechtsgebouw voorlopig opgeleverd. Alle kantoren en zittingszalen worden vervolgens ingericht en in december 2005 werd begonnen met de verhuis van de gerechtelijke diensten. Op 1 maart 2006 kwamen de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank er als laatste zetelen. Het gebouw was van dan af volledig in gebruik en werd op dinsdag 28 maart 2006 officieel geopend in aanwezigheid van Zijne Majesteit Albert II, Koning der Belgen.

Rondleiding

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak. Er zijn verschillende gidsen waar u beroep op kan doen.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de heer Mark Jespers ( mark.jespers@just.fgov.be )

Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

Werkingsverslagen

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 28 maart 2024 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2023 kan u downloaden:

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 30 maart 2023 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2022 kan u downloaden:

De verslagen van de secties kan u ook afzonderlijk downloaden

Secties

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 31 maart 2022 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2021 kan u hier downloaden:

De verslagen van de secties, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden

Secties

Boordtabellen

Klachten

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 2 april 2021 het werkingsverslag goedgekeurd. Het werkingsverslag 2020 kan u hier downloaden:

De verslagen van de drie afdelingen, de sectieverslagen, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Jaarverslagen van de drie afdelingen

Sectieverslagen

Fixatietermijnen

Klachten

Boordtabellen

 De Antwerpse Moniteur

Perscommunicatie burgerlijk 

Perscommunicatie familiaal

Perscommunicatie strafuitvoeringsrechtbank (SURB)

Perscommunicatie correctioneel

Perscommunicatie jeugd

Perscommunicatie onderzoek

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 12 juni 2020 het werkingsverslag goedgekeurd. Het werkingsverslag 2019 kan u hier downloaden:

Het overzicht van de initiatieven genomen door de rechtbank naar aanleiding van het dossier Bakelmans-Van Espen kan u hier nalezen.

De verslagen van de drie afdelingen, de sectieverslagen, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Afdelingen

Sectieverslagen

Boordtabellen

De Antwerpse Moniteur

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. volgende werkingsverslagen goedgekeurd:

Reglementen

Algemeen reglement

Vanaf 1 september 2023 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden. Dit reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2023.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Reglement 2023-2024

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De werkwijze voor beslagzaken wordt u in deze nota uitgelegd.

REA Antwerpen werkt verder aan specialisatie en aldus ook voor meer kwaliteit en efficiëntie door verdeling van zaken over de afdelingen. Economische en financiële strafzaken worden vanaf 1 februari 2021 enkel behandeld in Antwerpen, cybercrime in Mechelen en internationale rechtshulp in Turnhout.  (KB 16 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021).

Onthaal

Het gerechtsgebouw is voor het publiek toegankelijk, elke werkdag, van 8u00 tot 16u00.

Aan de ingang zijn er verscherpte veiligheidscontroles.  U dient rekening te houden met enige wachttijd aan de controle.

In de wandelzaal op de tweede verdieping bevindt zich het onthaal. De medewerkers zullen u op weg helpen om de juiste dienst, persoon of zittingszaal te vinden.

Gemeenschappelijk onthaal

Binnen het Vlinderpaleis zijn de verschillende entiteiten reeds enige tijd in overleg met elkaar om een gemeenschappelijk onthaal te realiseren.  Het is de bedoeling om op termijn een first-office te realiseren, waarbij verschillende basisdiensten van de griffies van de verschillende entiteiten zullen waargenomen worden door een uitgebreid onthaal.  Dit vraagt echter veranderingen aan de infrastructuur, waarover we momenteel in onderhandeling zijn met de FOD Justitie.

Gelet op de beperkte mogelijkheden die we momenteel hebben door het kleine onthaal werd besloten om vanaf 1 september 2019 een proefproject op te starten met beperkte functies.  Het proefproject heeft alleen betrekking op de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket. 

Waarmee kan u in de vooruitgeschoven griffie terecht :

BURGERLIJK – FAMILIAAL

 • Neerlegging verzoekschriften:
  art. 19§3 (vb.aanstelling deskundige) 662, 747, 748, 750, 751, 752, 773,803 Ger.W.
 • Neerlegging deskundige eindverslagen
 • Inzage lijst deskundigen
 • Briefwisseling
 • Neerlegging conclusies
 • Neerlegging stukkenbundels
 • Verzoeken gedinghervatting, vrijwillige tussenkomst, doorhaling
 • Aanvragen voor het afleveren van expedities, afschriften en getekende afschriften, bewijs geen hoger beroep (voor niet Europese landen), certificaat art.39 (echtscheiding in orde maken in Europese landen) - enkel met griffiebon/geen cash betalingen
 • Neerlegging Pro Deo kostenstaten
 • Inzage tolkenlijst
 • Neerleggingen kostenstaten vertalers/tolken
 • Verzoekschriften echtscheiding, voorlopige maatregelen, echtscheiding + voorlopige maatregelen, EOT, KMS

CORRECTIONEEL

 • Bestellingen van afschriften en expedities (enkel met griffiebon/geen cash betalingen)

Voor het overige dient u zich nog te wenden tot de respectievelijke diensten en griffies. 

Zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familierechtbank en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Ontdek in welke zittingszaal uw zitting zal doorgaan:

Op deze pagina vindt u zowel de huidige rol en de rol van morgen (indien deze al gekend is).

Om de rol van morgen te raadplegen dient u onderaan deze pagina te kijken.

Als de rollen niet volledig zichtbaar zijn kan u de hele pagina vernieuwen door op de F5 toets te duwen.

 

Rol AC7A d.d. 14/06/2024

Rol AC7A d.d. 17/06/2024

Op deze pagina vindt u zowel de huidige rol en de rol van morgen (indien deze al gekend is).

Om de rol van morgen te raadplegen dient u onderaan deze pagina te kijken.

Als de rollen niet volledig zichtbaar zijn kan u de hele pagina vernieuwen door op de F5 toets te duwen.

 

 

Rol AC7B d.d. 12/06/2024

Rol AC7B d.d.13/06/2023