Gebouw (vlinderpaleis)

Vlinderpaleis

Het gerechtsgebouw wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Dit federaal project vormt de katalysator voor een harmonieuze stadsontwikkeling ten zuiden van de Antwerpse metropool. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Waar iedereen zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt.

Op 28 oktober 2005 werd het gerechtsgebouw voorlopig opgeleverd. Alle kantoren en zittingszalen worden vervolgens ingericht en in december 2005 werd begonnen met de verhuis van de gerechtelijke diensten. Op 1 maart 2006 kwamen de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank er als laatste zetelen. Het gebouw was van dan af volledig in gebruik en werd op dinsdag 28 maart 2006 officieel geopend in aanwezigheid van Zijne Majesteit Albert II, Koning der Belgen.

Rondleiding

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak. Er zijn verschillende gidsen waar u beroep op kan doen.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de heer Mark Jespers ( mark.jespers@just.fgov.be )

Missie, visie en waarden

Visie van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 2020

(Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is.)

De rechtbank van eerste aanleg van de provincie Antwerpen wil werken aan:

een justitie waarin de individuele rechtzoekende en de maatschappij vertrouwen kan hebben door kwaliteitsvolle rechtspraak binnen een redelijke termijn, en dit vanuit een rechtbank met:

 • een klantgerichte dienstverlening met respect voor elke rechtzoekende;
 • integer handelend gerechtspersoneel, griffiers en magistraten;
 • een open en actieve communicatie;
 • een efficiënte werking vanuit een ketengerichte en professionele aanpak;

en dit alles met uitdrukkelijke aandacht voor al onze medewerkers.

De beperkte door de overheid ter beschikking gestelde middelen, bovendien geen rekening houdende met de reële werklast, vormen hierbij een uitdaging, maar ook een ernstige hypotheek, zeker bij het uitblijven van de nodige structurele hervormingen, modernisering van de IT en grotere beheersautonomie.

De rechtbank wil uitdrukkelijk het kwaliteitsstreven laten voorgaan op het rendementsdenken.

Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Assisen

 

De voorziene assisenplanning :

Reyntjens-Van Mechelen : samenstellng jury 10/09/2024 - aanvang zitting 13/09/2024 (gerechtsgebouw Britselei)

Alarrouqi - samenstelling jury 08/10/2024 - aanvang zitting 11/10/2024 (gerechtsgebouw Britselei)

Kurpejovic Hilmija e.a. - samenstelling jury 05/11/2024 - aanvang zitting 12/11/2024 (gerechtsgebouw Britselei)

Klik hier voor Hof van Assisen Antwerpen

Indien u als jurylid werd uitgenodigd zit u waarschijnlijk met veel vragen.
Hieronder zal u enkele antwoorden terugvinden:

Voor wie verhinderd is

De opgeroepen gezworenen die wegens ziekte, onbekwaamheid of andere ernstige verhindering zich niet in staat achten om aan de zitting deel te nemen, dienen onverwijld een behoorlijk attest hiervan over te maken, gericht aan de Procureur-generaal bij het Hof van beroep, Dienst Assisen, Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen.

Verloop van het proces

Op de 1° datum zal enkel de jury worden samengesteld.

Enkel die personen die alsdan worden uitgeloot om deel uit te maken van de jury, moeten zich aanmelden op de 2e datum waarop zij werden gedagvaard. Voor deze mensen zal voor het verder verloop van het proces, indien ze met de auto komen, een gratis parkeerplaats voorzien worden vlakbij het Gerechtsgebouw.

Duur van de debatten.

De vermoedelijke duur der debatten wordt op voorhand meegedeeld.

Uitbetaling

Aangezien de uitbetalingen van de vergoedingen gebeuren via een identificatiefiche, die u hier kan terugvinden, vragen we u deze reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen op de dag van de samenstelling jury.

Bereikbaarheid bij noodgeval

Een jurylid kan enkel in noodgevallen bereikt worden via het algemeen nummer van het Gerechtsgebouw: 03/257.80.11

Indien u bent opgeroepen als getuige in een assisenzaak zit u mogelijks met veel vragen.

Hieronder enkele antwoorden:

Aanmelden

Bij uw aankomst dient u zich aan te melden bij de bode van assisen. Deze zal u tot uw wachtruimte begeleiden tot u door de voorzitter van assisen wordt opgeroepen om te getuigen.

Vergoeding

Aangezien de uitbetalingen van de vergoedingen gebeuren via een identificatiefiche, die u hier kan terugvinden, vragen we u deze reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen.

De audiovisuele media mag bij aanvang van een assisenproces beelden maken van de intrede van het hof. Van zodra de voorzitter het woord neemt stopt men met filmen en verlaten de filmploegen de zaal.

Bij de uitspraak van het hof van assisen mag men de voorlezing door de voorzitter in beeld brengen. Het is de bedoeling dat enkel de voorzitter en zijn assessoren in beeld worden gebracht en in geen geval de beklaagden, burgerlijke partijen, juryleden en andere actoren binnen de zittingszaal.

Voor elke afwijking - van wat er in de zittingszaal zou gebeuren - dient voorafgaand toelating gevraagd te worden aan de voorzitter.

Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen een interview wil opnemen, kan dit enkel in de wandelzaal, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven.

Tenslotte: veiligheidspersoneel mag nooit (herkenbaar) in beeld gebracht worden.

Contact:

Mark Jespers: mark.jespers@just.fgov.be ( 03 257 86 38 )
Persmagistraat: Els De Brauwer ( 04 86 50 45 01 )

Pers

Vragen van algemene of van administratieve aard kunnen gesteld worden aan de heer Mark Jespers, kabinetssecretaris van de voorzitter (mark.jespers@just.fgov.be , 03 257 86 38). 

Vragen van inhoudelijke aard kunnen gesteld worden aan de persmagistraten, met name

Persrechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

W. Verhaegen

familierechter

 sectie burgerlijk

 

 0485/53.90.95

 L. Versteylen

 jeugdrechter

 sectie jeugd en SURB

 

 03/257.89.36

G. Franssens

onderzoeksrechter sectie onderzoek en raadkamer   0477/25.05.35

afdeling Mechelen :

T. Byl

afdelingsvoorzitter

algemene contactpersoon

 

015/28.81.32

afdeling Turnhout :

M. Suykerbuyk

afdelingsvoorzitter

 algemene contactpersoon

 

014/44.74.00

Filmen en fotograferen in de gebouwen (huisregels)

Afdeling Antwerpen

-        Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen opnames wil maken (bv. intervieuw), kan dit enkel in de wandelzaal, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven. 

Indien u in het gebouw wenst te filmen, haalt u bij het onthaal een badge af. Dit is nodig voor de herkenbaarheid, voor de veiligheid, en ter bevestiging van de regels ter zake (uw aanwezigheid zal worden genoteerd);

-        Indien men wil filmen in andere publieke gedeelten van het gerechtsgebouw (gang, zittingszaal, ...) moet dit zo snel mogelijk worden gevraagd, zo mogelijk voor 16u de dag vooraf. Dit laat toe de griffier en de kamervoorzitter tijdig te contacteren. 

De uitspraak en/of het binnenkomen van de zetel (bij het begin van een zaak of bij de uitspraak)  kan worden gefilmd indien de kamervoorzitter de toelating geeft. 

De persrechter zal hiervoor overleg plegen met de betrokken collega.

Wie niet in toga is, mag enkel herkenbaar worden gefilmd mits toestemming van deze persoon. Over het algemeen zal enkel de rechtbank gefilmd worden; de beklaagden en aanwezigen in de zittingszaal in principe niet.

Beelden opgenomen in het kader van een bepaalde zaak, mogen enkel in het kader van deze zaak worden gebruikt.

Ook voor het filmen in een zittingszaal wordt een badge afgehaald aan het onthaal zoals hoger beschreven; 

-        De contacten met de persrechter om afspraken te maken over opnames in het gerechtsgebouw verlopen via een telefoonnummer met name 03/257 82 93. Indien het niet lukt op dit nummer, mag de secretaris van de voorzitter worden gebeld op het nr 03/257 86 38;

-         Voor bijzondere zaken kan van deze afspraken worden afgeweken. 

 

Afdeling Mechelen

In het gerechtsgebouw te Mechelen, Keizerstraat 20 mag nergens gefilmd en gefotografeerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsvoorzitter. 

In de zittingszaal dient een toestemming bekomen van de kamervoorzitter. 

Intervieuws (Radio en TV) worden in het gebouw niet toegestaan, deze dienen te gebeuren buiten het gebouw (Paleis). Mogelijkheid hiervoor is een mooie tuin met overdekte wandelruimte. 

Bij de medewerkers van het onthaal kan u steeds terecht voor de nodige informatie.

Werkingsverslagen

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 28 maart 2024 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2023 kan u downloaden:

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 30 maart 2023 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2022 kan u downloaden:

De verslagen van de secties kan u ook afzonderlijk downloaden

Secties

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 31 maart 2022 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2021 kan u hier downloaden:

De verslagen van de secties, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden

Secties

Boordtabellen

Klachten

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 2 april 2021 het werkingsverslag goedgekeurd. Het werkingsverslag 2020 kan u hier downloaden:

De verslagen van de drie afdelingen, de sectieverslagen, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Jaarverslagen van de drie afdelingen

Sectieverslagen

Fixatietermijnen

Klachten

Boordtabellen

 De Antwerpse Moniteur

Perscommunicatie burgerlijk 

Perscommunicatie familiaal

Perscommunicatie strafuitvoeringsrechtbank (SURB)

Perscommunicatie correctioneel

Perscommunicatie jeugd

Perscommunicatie onderzoek

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 12 juni 2020 het werkingsverslag goedgekeurd. Het werkingsverslag 2019 kan u hier downloaden:

Het overzicht van de initiatieven genomen door de rechtbank naar aanleiding van het dossier Bakelmans-Van Espen kan u hier nalezen.

De verslagen van de drie afdelingen, de sectieverslagen, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Afdelingen

Sectieverslagen

Boordtabellen

De Antwerpse Moniteur

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. volgende werkingsverslagen goedgekeurd:

Reglementen

Algemeen reglement

Vanaf 1 september 2023 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden. Dit reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2023.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Reglement 2023-2024

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De werkwijze voor beslagzaken wordt u in deze nota uitgelegd.

REA Antwerpen werkt verder aan specialisatie en aldus ook voor meer kwaliteit en efficiëntie door verdeling van zaken over de afdelingen. Economische en financiële strafzaken worden vanaf 1 februari 2021 enkel behandeld in Antwerpen, cybercrime in Mechelen en internationale rechtshulp in Turnhout.  (KB 16 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021).

Onthaal

Het gerechtsgebouw is voor het publiek toegankelijk, elke werkdag, van 8u00 tot 16u00.

Aan de ingang zijn er verscherpte veiligheidscontroles.  U dient rekening te houden met enige wachttijd aan de controle.

In de wandelzaal op de tweede verdieping bevindt zich het onthaal. De medewerkers zullen u op weg helpen om de juiste dienst, persoon of zittingszaal te vinden.

Gemeenschappelijk onthaal

Binnen het Vlinderpaleis zijn de verschillende entiteiten reeds enige tijd in overleg met elkaar om een gemeenschappelijk onthaal te realiseren.  Het is de bedoeling om op termijn een first-office te realiseren, waarbij verschillende basisdiensten van de griffies van de verschillende entiteiten zullen waargenomen worden door een uitgebreid onthaal.  Dit vraagt echter veranderingen aan de infrastructuur, waarover we momenteel in onderhandeling zijn met de FOD Justitie.

Gelet op de beperkte mogelijkheden die we momenteel hebben door het kleine onthaal werd besloten om vanaf 1 september 2019 een proefproject op te starten met beperkte functies.  Het proefproject heeft alleen betrekking op de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket. 

Waarmee kan u in de vooruitgeschoven griffie terecht :

BURGERLIJK – FAMILIAAL

 • Neerlegging verzoekschriften:
  art. 19§3 (vb.aanstelling deskundige) 662, 747, 748, 750, 751, 752, 773,803 Ger.W.
 • Neerlegging deskundige eindverslagen
 • Inzage lijst deskundigen
 • Briefwisseling
 • Neerlegging conclusies
 • Neerlegging stukkenbundels
 • Verzoeken gedinghervatting, vrijwillige tussenkomst, doorhaling
 • Aanvragen voor het afleveren van expedities, afschriften en getekende afschriften, bewijs geen hoger beroep (voor niet Europese landen), certificaat art.39 (echtscheiding in orde maken in Europese landen) - enkel met griffiebon/geen cash betalingen
 • Neerlegging Pro Deo kostenstaten
 • Inzage tolkenlijst
 • Neerleggingen kostenstaten vertalers/tolken
 • Verzoekschriften echtscheiding, voorlopige maatregelen, echtscheiding + voorlopige maatregelen, EOT, KMS

CORRECTIONEEL

 • Bestellingen van afschriften en expedities (enkel met griffiebon/geen cash betalingen)

Voor het overige dient u zich nog te wenden tot de respectievelijke diensten en griffies. 

Zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familierechtbank en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Ontdek in welke zittingszaal uw zitting zal doorgaan:

Op deze pagina vindt u zowel de huidige rol en de rol van morgen (indien deze al gekend is).

Om de rol van morgen te raadplegen dient u onderaan deze pagina te kijken.

Als de rollen niet volledig zichtbaar zijn kan u de hele pagina vernieuwen door op de F5 toets te duwen.

 

Rol AC7A d.d. 15/07/2024

Rol AC7A d.d. 12/07/2024

Op deze pagina vindt u zowel de huidige rol en de rol van morgen (indien deze al gekend is).

Om de rol van morgen te raadplegen dient u onderaan deze pagina te kijken.

Als de rollen niet volledig zichtbaar zijn kan u de hele pagina vernieuwen door op de F5 toets te duwen.

 

 

Rol AC7B d.d. 26/06/2024

Rol AC7B d.d.27/06/2023