Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Openingsuren


Alle werkdagen van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.

De burgerlijke en familierechtbank zijn eveneens 24/7 digitaal bereikbaar.

Al onze griffies beschikken over Bancontact.
01

Burgerlijke en familierechtbank 

Proceshandelingen kunnen sinds 1 juni 2020 niet meer via mail en opgelet vanaf 1 november 2021 zal ook het gebruik van het faxtoestel niet meer mogelijk zijn !

lees meer lees minder
02

Al onze griffies zijn met een betaalterminal (Bancontact) uitgerust.

lees meer lees minder
03

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

lees meer lees minder
04

Wegens veiligheidscontroles aan de ingangen van al onze gebouwen kunnen de wachttijden, alvorens zich naar een zitting of dienst te kunnen begeven, sterk oplopen.

Mogen wij u verzoeken om 30 minuten voor het opgegeven tijdstip of sluitingsuur aan de ingang van onze gebouwen aanwezig te zijn.

Bedankt.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshervorming werd ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

Voor meer info over de bevoegdheden, samenstelling, procedures of andere rechtbanken kan u hier klikken.

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Burgerlijke sectie
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele sectie - correctionele griffie
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele sectie - griffie onderzoek en raadkamer
 • Quatre Brasstraat 4 bus 5 (4e verdieping)
  1000 Brussel
 • +32 2 508 75 94
 • +32 2 508 70 08
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele sectie - griffie overtuigingsstukken
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Sectie strafuitvoeringsrechtbank
 • Regentschapsstraat 61-63 (4de verdieping)
  1000 Brussel
 • +32 2 557 41 64
 • +32 2 557 41 61
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Sectie familie- en jeugdrechtbank - afdeling familierechtbank
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Sectie familie- en jeugdrechtbank - afdeling jeugdrechtbank
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Secretariaat van de Voorzitter
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Secretariaat van de Hoofdgriffier

Griffies

Dienst voor kopieën en uitgiften (loket 2)
Algemene rol van de burgerlijke griffie (loket 3)
Griffie van de Voorzitter en van de Arrondissementsrechtbank
en dienst van de legalisaties en de akten van de griffier (loket 4)
Griffie van de rollen (loket 5)
Algemene rol van de familierechtbank (loket 6)
Dienst algemene inlichtingen (loket 7)
Dienst algemene inlichtingen
Kabinet van jeugdrechter T. Suykerbuyk (51e kamer)
Kabinet van jeugdrechter K. Vander Steene (52e kamer)
Kabinet van jeugdrechter J. Putteman (53e kamer)
Algemene inlichtingen en vastgestelde zaken
Burgerlijke partijen en deskundige onderzoeken
Dienst vonnissen
Dienst beroepen
Dienst overtuigingsstukken
Dienst rijbewijzen
Griffie van het onderzoek en de raadkamer
 • +32 2 508 75 94
 • +32 2 508 70 08
Kabinet van onderzoeksrechter P. Gaudius (n° J 03)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter N. De Camps (n° J 08)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter M. Thijssen (n° J 09)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter K. Abrath (n° J 13)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter P. De Coster (n° J 16)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Griffie van de strafuitvoeringsrechtbank
Griffie van de kamer van de bescherming van de maatschappij (KBM)

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Voorstelling

Welkom

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel werd opgericht op 31 maart 2014, en komt – samen met de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – in de plaats van de vroegere tweetalige rechtbank van eerste aanleg.

Een veertigtal rechters behandelen er samen met de leden van de griffie strafzaken, van het onderzoek naar de uitspraak tot de strafuitvoering, burgerlijke zaken, jeugd- en familiezaken in verschillende gebouwen, voornamelijk rond het Poelaertplein.

Op 25 november 2019 werd de heer Simon Cardon voorzitter, voor een periode van 5 jaar.

De heer Jan Vanvolsem is hoofdgriffier.

De rechtbank stelt de rechtzoekende centraal in zijn actie, en streeft naar rechtvaardigheid, professionaliteit en vertrouwen.

Deze website werd gecreëerd om u zoveel mogelijk nuttige en praktische informatie te verschaffen over de verschillende diensten en gebouwen van onze rechtbank, uitgezonderd juridisch advies.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of voor verbetering vatbaar zijn, gelieve het ons te melden en we zullen we het zo nodig bijsturen.

Missie, visie en waarden

De missie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is: een passend en snel antwoord bieden op de vragen en noden van de rechtzoekende, en dit door een onafhankelijke, objectieve, begrijpbare, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante justitie binnen de wettelijke bevoegdheden, om zo het vertrouwen van de burger in justitie te verbeteren.

Elke magistraat en medewerker moet werkgeluk kunnen ervaren, en dit ten dienste van de rechtzoekende.

Er zijn geen budgetten nodig om relationele modaliteiten in te stellen die het vertrouwen, de creativiteit, het enthousiasme, de openheid van geest en het welbevinden binnen het team bevorderen.

Dit zal leiden tot een grotere efficiëntie.

Een magistraat die deel uitmaakt van één van de drie pijlers van de democratie moet zich bewust blijven van zijn essentiële taak: hij staat ten dienste van de rechtzoekende. Daarom mag hij zich niet verliezen in routine, negatieve energie, slopende slechte relaties met collega’s, tijdsverlies in het nemen van beslissingen.

Hoe groter het werkgeluk, hoe meer resultaat.

Het resultaat kan en moet heel concreet meetbaar zijn: een goed onthaal van de rechtzoekende, helder taalgebruik, beter gemotiveerde en kwaliteitsvolle beslissingen, een grotere verantwoordelijkheidszin, meer solidariteit, minder ziekteverzuim, snellere beslissingen en kortere doorlooptijden...

Inzetten op klantgerichtheid is essentieel en moet gepaard gaan met een focus op het welbevinden van de leden het team.

Het uiteindelijke doel van deze dynamiek is een efficiënt antwoord te bieden aan de vragen en noden van de rechtzoekende.

Bij elke beslissing of initiatief binnen de rechtbank moet de vraag gesteld worden of dit een positief effect zal hebben voor de rechtzoekende.

De rechtbank en haar leden moeten zich open stellen en duurzame vertrouwensbanden smeden binnen de rechtbank, met de andere geledingen en actoren van justitie en met de buitenwereld, met het oog op een efficiëntere justitie en een betere voeling met wat er leeft in de maatschappij.

De focus ligt op het beoogde resultaat.

Wat willen we als rechtbank voor de toekomst? Hoe dromen we deze toekomst? Welk resultaat willen we bereiken?

Hoe is de situatie nu? Hoe ver is deze verwijderd van het beoogde resultaat?

Welke concrete acties moeten ondernomen worden om het beoogde resultaat te bereiken?

Deze ingesteldheid is een succesfactor voor meer efficiëntie en welbevinden op de werkvloer. Het is een positieve benadering, motiverend, toekomstgericht en oplossingsgericht.

En het is ten dienste van de rechtzoekende.

  1. Ten aanzien van de burger: herstel van het vertrouwen in justitie

Het vertrouwen van de burger in justitie werd meermaals gemeten.

Aangehaalde pijnpunten zijn onder meer een slechte communicatie en een ongelijke behandeling van de burger door het gerecht.

De burger centraal stellen verplicht de rechtbank om op haar niveau te ijveren voor een herstel van dit vertrouwen en een verkleining van de kloof tussen burger en justitie. Het is aan de rechtbank om de stap in de richting van de burger te zetten.

Elke korpsoverste en elke magistraat zou moeten dromen van een groter vertrouwen van de burger in justitie en daaraan werken. Het vertrouwen herstellen kan door een kwaliteitsvolle en begrijpbare rechtspraak, door een betere communicatie in een heldere taal, door transparantie en professionalisme. 

 

  1. Intern: het vertrouwen als onderbouw van een resultaatgericht management

Resultaatgericht handelen zonder een stevige en doordachte onderbouw volstaat niet.

Er moet vertrouwen bestaan tussen de leden van het directiecomité en tussen alle leden van het team om de beoogde resultaten aanvaardbaar en realiseerbaar te maken.

De 5 bouwstenen van High-Performance Teams van Patrick Lencioni kan hier als leidraad worden gehanteerd.

Het model van Lencioni is als een piramide opgebouwd.

 

Eerst moet het onderliggende niveau volledig ingevuld zijn, vóór er aan een volgende fase gewerkt kan worden De onderste niveaus zijn veel groter, zwaarder en moeilijker dan de daarboven gelegen niveaus.

 

De aanpak van een manager die te resultaatgericht is, met de focus op de verantwoordelijkheden van de teamleden en het uiteindelijke resultaat, kan leiden tot frustratie bij deze manager wanneer hij merkt dat er ondanks zijn inspanningen geen echte verbetering te zien is. Erger nog, bij te veel druk vergroot juist de eilandjescultuur.

 

Het kan paradoxaal lijken, maar het harde en meetbare resultaat komt er pas als er eerst voldoende gewerkt is aan de zachte, menselijke waarden.

 

Het model toont twee piramides: de piramide links is het succesteam, de piramide rechts is een groep waar effectiviteit en synergie verdrongen zijn door de verkeerde drijfveren.
 

 

De twee piramides van teamwork volgens Lencioni 

 

In een team waarin de leden elkaar kennen en vertrouwen, en waarin ze open kunnen praten over elkaars sterktes en zwaktes, is er ruimte voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen, om samen te streven naar het ideaal, naar het resultaat: een betere dienstverlening voor de rechtzoekende.

Gebouwen

De diensten van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel zijn verspreid over 5 verschillende gebouwen: het Justitiepaleis, het Montesquieugebouw, het Portalisgebouw, het gebouw aan de Regentschapsstraat 61-63 en het gebouw op de Pachecolaan 32.

Het Montesquieugebouw huisvest op de tweede verdieping de burgerlijke en familierechtbank.

De diensten van de jeugdrechtbank en de griffie van het onderzoek/raadkamer werden ondergebracht in het Portalisgebouw op respectievelijk de tweede en vierde verdieping.

Op 1 december 2017 werden de nieuwe kantoren van de correctionele griffie in het Justitiepaleis officieel geopend.

De strafuitvoeringsrechtbank bevindt zich in de Regentschapsstraat 61-63 (4de verd.).

In het Justitiepaleis en op de Pachecolaan 32 werd de dienst voor de overtuigingsstukken gehuisvest.

 

Klik hier voor geschiedkundige informatie over het Justitiepaleis.

 

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel.  Dat gerechtelijk arrondissement bestaat uit de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 35 gemeenten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

De rechtbank bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshervorming werd ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

 

Bereikbaarheid

Het Justitiepaleis en de andere gebouwen van de Poelaertsite liggen in het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dicht bij het metrostation LOUIZA.

MET HET OPENBAAR VERVOER

Klik hier voor een gedetailleerd vervoersplan

MET DE WAGEN

Klik hier en vul uw plaats van vertrek in.

Voor meer informatie omtrent de betaalparking kan u terecht op onderstaande link

 

parking_0.png

OMGEVING

klik op de foto voor een rondleiding op de Poelaertsite

gebiedsomschrijving.png

 

Inlichtingen

Procedures burgerlijke rechtbank

Procedures jeugdrechtbank

Bijlagen

Procedures strafuitvoeringsrechtbank

Bijlagen

- uc.pdf (306.14 KB)

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen tijdens uw bezoek aan onze gebouwen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle voor publiek toegankelijke gedeelten van het gerechtsgebouw. Het niet dragen van het mondmasker kan aanleiding geven tot een boete en/of een gevangenisstraf.

Sectiegebonden maatregelen

Om u in deze bijzondere Corona-tijden optimaal te kunnen informeren, kan u onderstaand enkele specifieke (sectiegebonden) maatregelen terugvinden. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op het zittingsbeheer als de werking van de griffies.

Communicatie met de rechtbank gebeurt bij voorkeur via mail. De mailadressen kan u elders op deze site terugvinden.

Klik op de desbetreffende sectie voor verdere informatie:

Custom 1
Custom 3

Griffiers, assistenten en medewerkers

Geïnteresseerd in een job als statutair assistent bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel? Solliciteer via onderstande link en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in ons team!  

Spontane sollicitatie

Stages

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel verwelkomt graag elk jaar een aantal studenten van hogescholen en universiteiten die binnen de rechtbank (een deel van hun) stage wensen te lopen.

Als je in het kader van je stage gedurende enkele dagen een magistraat wil volgen (observatie- of kijkstage), kan dit bij de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en bij een beperkt aantal kamers van de familierechtbank (voor zover de zaken niet achter gesloten deuren worden behandeld). Een langere (werk)stage is eveneens mogelijk in het kabinet van een onderzoeksrechter of bij een jeugdrechter.

Heb je interesse voor het werk op één van de griffies van onze rechtbank, kan je ook hier terecht in het kader van een langere (werk)stage. Observatie- of kijkstages op de griffies zijn niet mogelijk.

Aanvragen voor een stage dienen naar volgend mailadres gemaild te worden: nreabrussel.stage.studenten@just.fgov.be. Aanvragen die naar een ander adres gemaild worden, worden niet in aanmerking genomen.

Gelieve in uw aanvraag steeds te preciseren:

 • bij welke school of universiteit u student bent en in welk jaar u zit,
 • wat voor soort stage u wenst te lopen, de duur ervan alsook de gewenste periode,
 • of u deze stage bij de griffie of bij een rechter wenst te lopen, en
 • in welke sectie van de rechtbank u graag uw stage zou willen doen en welke materie(s) daarbij uw voorkeur genieten.

Uw aanvraag moet steeds vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV.

Gezien wij, zeker in de maanden september en oktober, veel aanvragen krijgen, kan het even duren alvorens u een antwoord krijgt. Dank om hiermee rekening te houden.

Custom 5
Secties

Burgerlijke rechtbank

 • Wat is de rechtsplegingsvergoeding?
 • Hoeveel bedraagt een rechtsplegingsvergoeding?
 • Wat zijn de voorwaarden voor het bekomen van een rechtsplegingsvergoeding?
 • Is er een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in geval van hoger beroep?

Correctionele rechtbank

 • Wat is de rechtsplegingsvergoeding?
 • Hoeveel bedraagt een rechtsplegingsvergoeding?
 • Wat zijn de voorwaarden voor het bekomen van een rechtsplegingsvergoeding?
 • Is er een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in geval van hoger beroep?

Familie- en jeugdrechtbank

 • Wat is de rechtsplegingsvergoeding?
 • Hoeveel bedraagt een rechtsplegingsvergoeding?
 • Wat zijn de voorwaarden voor het bekomen van een rechtsplegingsvergoeding?
 • Is er een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in geval van hoger beroep?

Strafuitvoeringsrechtbank

 • Wat is elektronisch toezicht?
 • Wat zijn de voorwaarden?
 • Wat is de procedure die moet gevolgd worden?
 • Gevangenisstraffen tot en met drie jaar - niet seksuele misdrijven?
 • Gevangenisstraffen tot en met drie jaar - seksuele misdrijven?
 • Gevangenisstraffen meer dan 3 jaar?

Griffies

Griffies

Dienst voor kopieën en uitgiften (loket 2)
Algemene rol van de burgerlijke griffie (loket 3)
Griffie van de Voorzitter en van de Arrondissementsrechtbank
en dienst van de legalisaties en de akten van de griffier (loket 4)
Griffie van de rollen (loket 5)
Algemene rol van de familierechtbank (loket 6)
Dienst algemene inlichtingen (loket 7)
Dienst algemene inlichtingen
Kabinet van jeugdrechter T. Suykerbuyk (51e kamer)
Kabinet van jeugdrechter K. Vander Steene (52e kamer)
Kabinet van jeugdrechter J. Putteman (53e kamer)
Algemene inlichtingen en vastgestelde zaken
Burgerlijke partijen en deskundige onderzoeken
Dienst vonnissen
Dienst beroepen
Dienst overtuigingsstukken
Dienst rijbewijzen
Griffie van het onderzoek en de raadkamer
 • +32 2 508 75 94
 • +32 2 508 70 08
Kabinet van onderzoeksrechter P. Gaudius (n° J 03)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter N. De Camps (n° J 08)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter M. Thijssen (n° J 09)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter K. Abrath (n° J 13)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Kabinet van onderzoeksrechter P. De Coster (n° J 16)
 • +32 2 519 82 14
 • +32 2 508 71 61
Griffie van de strafuitvoeringsrechtbank
Griffie van de kamer van de bescherming van de maatschappij (KBM)

Nieuws

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de zaak "Camping Rode Duivelsfans op het WK in Brazilië".

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de tuchtzaak "Propere handen" in het voetbal. 

U wordt eraan herinnerd dat proceshandelingen in burgerlijke en familiezaken sinds 1 juni 2020 niet meer via e-mail kunnen worden gesteld (artikel 4 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29 mei 2020).  Alle schriftelijke mededelingen betreffende een bepaald dossier, ook al zijn ze van louter procedurele aard, moeten gebeuren via e-deposit, de gewone post of fysieke neerlegging ter griffie. Dit geldt des te meer voor conclusies en verzoekschriften.  De e-mail kan door advocaten en partijen enkel gebruikt worden voor communicatie met de griffie om praktische afspraken te maken betreffende het verloop van de zitting. Partijen en advocaten worden ook met aandrang gevraagd om de mededelingen die zij reeds hebben gedaan via één van de toegelaten kanalen, niet nogmaals te doen via e-mail.

Formulieren

De correctionele rechtbank is voornamelijk bevoegd voor de behandeling van wanbedrijven en behandelt de hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechter in strafzaken. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Document PDF Word Excel Info
Griffie van de raadkamer en van het onderzoek
Protocol tussen de balie, de zetelende magistratuur, het Openbaar Ministerie en de griffie inzake de afhandeling van correctionele zaken
Wie is wie in de rechtszaal?
Grievenformulier
De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg wordt beschouwd als het gewone gerecht. Zij mag dus oordelen over alle zaken, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.
 
Klik op de dienst waarover u meer informatie wenst
Document PDF Word Excel Info
Volmacht
Oproepingsformulier voor een zaak met reeds gekende zittingsdatum
Vaststellingsformulier voor een zaak zonder zittingsdatum
Praktische info over de dienst nalatenschappen
Praktische info over de dienst legalisaties

De familierechtbank

De familierechtbank bestaat uit familiekamers en een kamer voor minnelijke schikking. De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

De familierechtbank oordeelt onder meer over de volgende zaken:

- geschillen inzake afstamming, burgerlijke stand, adoptie, huwelijk, echtscheiding en samenwoning;

- geschillen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;

- geschillen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen;

- geschillen met betrekking tot de schuldeiser van de kinderbijslag.

 

Bij uiterst dringende zaken beslist de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

De familierechtbank heeft ook een kamer waaraan geschillen in familiezaken met het oog op een verzoening kunnen worden voorgelegd. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet hiervoor in een hele procedure.

 

De jeugdrechtbank.

De jeugdrechtbank neemt maatregelen ter bescherming van minderjarigen. De bevoegdheid van de jeugdrechtbank staat vermeld in de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. Door de wet van 30 juli 2013 werden een aantal burgerlijke bevoegdheden aan de familierechtbank toevertrouwd.

De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen:

Als een minderjarige strafbare feiten heeft gepleegd, kan de jeugdrechtbank maatregelen treffen tegen de jongere, zoals hem of haar berispen, onder toezicht plaatsen of in een jeugdinstelling plaatsen.

Als de minderjarige ouder is dan 16 jaar en een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd (zoals een moord of een verkrachting), kan de jeugdrechter beslissen om de zaak uit handen te geven. De jongere wordt dan doorverwezen naar een rechtbank voor volwassenen. Dat kan de correctionele rechtbank zijn of in geval van zeer ernstige feiten het hof van assisen.

 

 

Document PDF Word Excel Info
FAMILIERECHTBANK - Richtlijnen voor curatoren en bewindvoerders aangesteld vanaf 1 september 2021
FAMILIERECHTBANK - Richtlijnen voor curatoren en bewindvoerders aangesteld vanaf 1 januari 2018 t.e.m. 31 augustus 2021
FAMILIERECHTBANK - Checklist stukken aanstelling curator
FAMILIERECHTBANK - Checklist stukken inbezitstelling nalatenschap
FAMILIERECHTBANK - Checklist financiële stukken onderhoudsvorderingen
FAMILIERECHTBANK - Praktische info over de dienst legalisaties
JEUGDRECHTBANK - Grievenformulier jeugdrechtbank

Sitemap