06/09/2021

Oproep tot de kandidaten - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

Bij toepassing van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie overgaan tot de organisatie van het VERGELIJKEND TOELATINGSEXAMEN TOT DE GERECHTELIJKE STAGE.

Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van magistraat noodzakelijke maturiteit en bekwaamheid te beoordelen (artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaturen dienen uiterlijk op 6 oktober 2021 om 12u00 ('s middags), en dit enkel langs elektronische weg, ingediend te worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be, zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek "loopbaan magistratuur/examens").

Bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure moeten de kandidaten vermelden voor welke materie zij kiezen, keuze die geldt voor zowel het schriftelijk deel als voor het mondelinge deel van het examen.

De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies:

 • burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
 • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht.

Het schriftelijk deel zal plaatsvinden op:

 • zaterdag 20 november 2021 voor de kandidaten die gekozen hebben voor het burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
 • zondag 21 november 2021 voor de kandidaten die gekozen hebben voor het strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht.

Het mondelinge deel zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld:

 • het standaard curriculum vitae van de Hoge Raad voor de Justitie (zie het formulier dat kan gedownload worden via de website www.hrj.be, onder de rubriek "loopbaan/examens");
 • een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
 • het rijksregisternummer van de kandidaat;
 • het e-mailadres van de kandidaat;
 • de gekozen materie;
 • een attest waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens de periode van vier jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste twee jaar als voornaamste beroepsactiviteit hetzij een stage bij de balie heeft doorlopen, hetzij andere juridische functies heeft uitgeoefend.

De voormelde juridische functies moeten uitgeoefend zijn als houder van het diploma van licentiaat of master in de rechten.

Op straffe van onontvankelijkheid wordt balie-ervaring aangetoond aan de hand van een door de stafhouder van de Orde van advocaten uitgereikt attest (of de vertegenwoordiger ervan).

De Duitstalige kandidaten die het schriftelijke deel in het Duits willen afleggen, moeten zulks uitdrukkelijk vermelden in hun aanvraag en de volgende documenten voegen ter staving:

 • een kopie van het diploma van het secundair onderwijs dat werd behaald in een onderwijsinstelling van het Duitse taalgebied;
 • of, een attest van de gemeente waaruit blijkt dat de hoofdverblijfplaats zich sinds ten minste vijf jaar (*) in een gemeente van het Duitse taalgebied bevindt;
 • of, een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de werkplaats zich sinds ten minste vijf jaar (*) in een gemeente van het Duitse taalgebied bevindt.

(*) het gaat om de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het vergelijkend toelatingsexamen.

Het curriculum vitae, de kopie van het diploma en de overige te voegen attesten moeten geüpload worden via de website www.hrj.be bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure.

Elke onvolledige kandidatuurstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.

De kandidaten zullen per e-mail worden opgeroepen voor het examen.

Overeenkomstig artikel 259bis-9, § 1/1, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen kandidaten maximum vijf keer deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Een inschrijving die niet wordt gevolgd door een deelname, wordt niet meegeteld.

Het ministerieel besluit van 16 augustus 2021 houdende bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vandaag.