De bemiddelaar is een onpartijdig en neutraal persoon. Hij komt tussen als een derde en niet als advocaat, rechter of scheidsrechter.

Hij tracht de dialoog tussen de partijen te herstellen door hen te horen en door een respectvolle communicatie te bevorderen.

De bemiddelaar wordt daarvoor speciaal opgeleid. Naast een opleiding in het hoger onderwijs, moet hij namelijk een specifieke opleiding in bemiddeling hebben gekregen en regelmatig een voortgezette opleiding volgen.

Hier vindt u een erkend bemiddelaar in uw regio.

De erkenning

Een erkend bemiddelaar moet aan een bepaald aantal strikte voorwaarden voldoen die de kwaliteit van zijn tussenkomst garanderen (opleiding, ervaring, onafhankelijkheid ...).

In principe kunnen enkel de akkoorden die met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar gesloten zijn, uitvoerbaar verklaard worden, d.w.z. dezelfde rechtskracht als een vonnis krijgen, zonder dat hun inhoud in vraag gesteld wordt. Bovendien kan in principe enkel een erkend bemiddelaar tussenkomen in het kader van een gerechtelijke bemiddeling.

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Alles wat voor de eerste maal tijdens een bemiddeling wordt gezegd of uitgewisseld (documenten, e-mails ...) is strikt vertrouwelijk. De documenten en de gesprekken mogen niet gebruikt worden in het kader van een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke procedure en hebben nooit bewijskracht.

Als een partij het geheim van de gesprekken schendt, kan ze veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. Die verplichting tot vertrouwelijkheid kan enkel opgeheven worden met de toestemming van alle partijen.

De bemiddelaar is onderworpen aan het beroepsgeheim en kan nooit als getuige worden opgeroepen.

Categorie
Andere