Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury. Die bestaat uit twaalf burgers die door uitloting worden aangewezen.

Om op de lijst van gezworenen te komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • ingeschreven zijn in het kiezersregister van de wetgevende kamers;
  • in het bezit zijn van je burgerlijke en politieke rechten;
  • de volle leeftijd van 28 jaar bereikt hebben en jonger zijn dan 65 jaar op het moment van het opstellen van de gemeentelijke lijsten; 
  • kunnen lezen en schrijven;
  • geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maand hebben opgelopen, noch een elektronisch toezicht van meer dan vier maand, een werkstraf van meer dan zestig uur of een autonome probatiestraf van één jaar of meer.

Om de vier jaar wordt er een algemene lijst van de gezworenen opgesteld op basis van de gemeentelijke en de provinciale lijsten.

Voor iedere zaak wordt er een bijzondere lijst van de gezworenen opgesteld door een bepaald aantal namen (60) op de algemene lijst uit te loten.

 

Categorie
Andere
Zetelt in