A B C D G H I J K L M N O P R S U V

(tekst afkomstig van FOD Financiën)

De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd opgericht als onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën (wet van 21 februari 2003).

De DAVO maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

De dienst heeft lokale kantoren verspreid over het hele land.

De DAVO werd opgericht om een oplossing te bieden voor volgende problemen:

  • het bestrijden van armoede door het niet betalen van het onderhoudsgeld (alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)partner;
  • het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes.

Wanneer uw onderhoudsgeld niet wordt betaald, kunt u als onderhoudsgerechtigde (diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO.

De DAVO zal dan optreden om:

  • het maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld moet betalen) op te eisen;
  • eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld aan u te betalen.

Het is belangrijk te weten dat:

  • de DAVO niet automatisch optreedt: u moet zelf een aanvraag indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen;
  • de DAVO over alle uitvoeringsmaatregelen beschikt die aan u, als onderhoudsgerechtigde, zijn toegekend;
  • de DAVO alle informatie mag inwinnen over de financiële toestand van de onderhoudsplichtige;
  • naast de tussenkomst van de DAVO, de onderhoudsplichtige strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het niet-betalen van het onderhoudsgeld.

Derdenverzet is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan ingesteld worden door iedereen die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen in een zaak.

De derde kan met dit rechtsmiddel de vernietiging vragen van een beslissing die zijn rechten heeft benadeeld.

Derdenverzet kan zowel door een burgerlijke rechter als een strafrechter worden uitgesproken. In dit laatste geval kan dit evenwel enkel voor zover uitspraak werd gedaan over de burgerlijke belangen.

Om dit rechtsmiddel te kunnen aanwenden moeten wel een aantal voorwaarden worden vervuld die opgesomd worden in het Gerechtelijk Wetboek.

De dwangsom is een geldsom waarvan het bedrag onderling wordt overeen gekomen of gerechtelijk wordt beslist voor het geval één van de partijen haar verplichting of haar veroordeling niet nakomt.

Deze geldsom wordt meestal per dag bepaald doch kan ook ineens bepaald worden en moet betaald worden totdat de partij haar verplichtingen heeft nagekomen.

Meestal wordt ook een maximum bedrag bepaald.