A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Heroeping van gewijsde is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan aangewend worden door iemand die partij is geweest of behoorlijk werd opgeroepen in een geding.

De herroeping heeft tot doel een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden (dus niet meer vatbaar was voor verzet of hoger beroep) te herroepen.

Herroeping van gewijsde kan zowel door een burgerlijk gerecht als een strafgerecht worden uitgesproken.

Om dit rechtsmiddel te kunnen aanwenden, moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, zowel wat gronden, termijn als procedure betreft, die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.

Hoofdelijkheid bestaat wanneer twee of meer personen gehouden zijn tot het verrichten van dezelfde prestatie.

In een vonnis of arrest kan de rechter beslissen dat de partijen hoofdelijk gehouden zijn tot bijvoorbeeld het betalen van een geldsom. In dat geval kan de eisende partij ieder van hen aanspreken voor de gehele schuld.

Straffen kunnen worden ingedeeld in hoofdstraffen en bijkomende straffen. Hoofdstraffen kunnen afzonderlijk worden opgelegd, bijkomende straffen kunnen slechts samen met een hoofdstraf worden uitgesproken. 

In criminele zaken is de hoofdstraf de opsluiting of de hechtenis (enkel voor politieke misdrijven). Als bijkomende straf kan een geldboete, de ontzetting van bepaalde politieke en burgerlijke rechten en de bijzondere verbeurdverklaring worden uitgesproken.